مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : جریان شناسی مطالعات حدیثی معاصر
پديدآورنده : محمد کاظم رحمان ستایش
پديدآورنده : روح الله شهیدی
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : قم
ناشر : دارالحدیث
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1400
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 291
قطع : وزیری
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

جریان شناسی مطالعات حدیثی معاصر

نگاه جریانی به مطالعاتِ حدیثی، به استثنای برخی پژوهش های موردی و جزئی در دلِ پاره ای مقالات، پایان نامه ها و رساله ها، تاکنون پژوهشی جامع و فراگیر به خویش ندیده بود. از این رو تصنیف کتابی در این موضوع، ضرور می نمود.

داشتن رهیافت و ورودی عالمانه به هر رشته تخصصی، در گرو شناخت دیدگاه ها و بنیادهای علمی آن است، از این رو کسانی که با رویکردی علمی و آکادمیک، رشته ای علمی را برگزیده و دنبال می کنند، باید از آرا، نظرها و رویکردهای مطرح در آن آگاه باشند.

کثرت اندیشوران و نویسندگان در حوزه علوم و معارف حدیثی، بررسی اندیشه و رهیافتِ یکایک آنان را زمان بَر و دشوار می سازد. از این رو نگاه و شناخت جریانیِ این اندیشه ها هم راهی کوتاه تر و هم نظام یافته برای دستیابی به این مهم است.

نگاه جریانی به مطالعاتِ حدیثی، به استثنای برخی پژوهش های موردی و جزئی در دلِ پاره ای مقالات، پایان نامه ها و رساله ها، تاکنون پژوهشی جامع و فراگیر به خویش ندیده بود. از این رو تصنیف کتابی در این موضوع، ضرور می نمود.

این کتاب در راستای دست یابی به اهداف پیش گفته، سامان یافته است.

شیوه تنظیم درسنامه

در این درسنامه، جریان  های مطالعات حدیثی به سه دسته جداگانه تقسیم و به این ترتیب معرفی شده اند:

الف) جریان  شناسی مطالعات حدیثی خاورشناسان

ب) جریان  شناسی مطالعات حدیثی اهل سنت

ج) جریان  شناسی مطالعات حدیثی شیعیان

در هر یک از این جریان های کلان حدیث پژوهی، جریان های خردتری وجود دارد؛ از این رو، ذیل هر یک از جریان های پیش  گفته، نخست جریا ن های وابسته بدان ها معرفی و از پیوند آن با جریانِ کلانِ خود سخن به میان می آید و در پی آن مطالب زیر بررسی می شود:

۱. مبانی، خاستگاه فکری و اهداف و آرمان های جریان ها

۲. سیر پیدایش و تطوّر و تحوّل جریان ها در روزگار معاصر

۳. بستر تاریخی، زمینه های رشد و ریشه  های پی جویی گونه های مختلف مطالعات حدیثی در دوران معاصر

۴. امکانات و ابزارهای هر جریان در دوران بسط و توسعه خود

۵. راهبران هر یک از جریان  های مطالعاتی و مهم ترین پیروان آن ها.