سبک زندگی اسلامی در حوزه روابط اجتماعی با تأکید بر رفتار و گفتار امام رضا علیه السلام

نشریه :

نویسنده : پديدآورنده : حمید فاضل قانع

سال / شماره پیاپی / صفحه

چکیده :

سبک زندگی، شامل مجموعه‌ای از رفتارها و الگوهای کنش هر فرد است که معطوف به ابعاد هنجاری و معنایی زندگی فردی یا اجتماعی باشد. و از آن‌جا که آموزه‌های دینی بر شکل‌گیری و تثبیت باورها، ارزش‌ها و هنجارها اثرگذار است، می‌توان گفت که الگوهای رفتاری پذیرفته شده در یک گروه اجتماعی، به میزان زیادی متأثّر از آموزه‌های دینی و گروه‌های مرجع معرفی شده از سوی دین است. نمود آشکار سبک زندگی را می‌توان در حوزه روابط اجتماعی جست که در این زمینه، اسلام بهترین الگوی رفتاری را سیره پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و خاندان ایشان معرفی کرده است. در این راستا، رفتار و گفتار امام رضا علیه السلام ، به دلیل شرایط خاص اجتماعی آن حضرت، مورد توجه این نوشتار قرار گرفته، و از میان ابعاد و لوازم گوناگون روابط اجتماعی، به چهار مورد آراستگی، هم‌یاری، اخلاق‌گرایی و تعامل فرهنگی در گفتار و کردار امام رضا علیه السلام پرداخته شده است.

کلیدواژه‌های مقاله :سبک زندگی، امام رضا علیه السلام ، اسلام، روابط اجتماعی، الگوی رفتار