رویکردهای مختلف به مسئله اسماء و صفات الهی در کتاب عیون اخبار الرضا علیه السلام

نشریه :

نویسنده : پديدآورنده : علی اکبر حسینی سده

سال / شماره پیاپی / صفحه

چکیده :

مسئله اسماء و صفات الهی، یکی از پیچیدهترین موضوعات کلام اسلامی است. رویکردهای مختلف و بعضاً متناقض در درون جامعه اسلامی نسبت به اسماء و صفات الهی، ارتباط آن با حوزههای دیگر کلامی و تأثیرش بر فهم اصول اساسی اسلام، این موضوع را به یکی از مهمترین و اساسیترین و در عین حال چالشیترین موضوعات، در میان متکلّمان مسلمان تبدیل کرده است. در میان متکلّمان شیعه نیز علی‌رغم تأکید بر محوریت احادیث و روایات ائمه معصومین علیهم السلام ، برداشتهای متفاوتی دیده میشود.
در تفکّر شیعی شاید بتوان رویکرد متکلّمان را نزدیک‌تر به حقیقت و واقعبینانهتر از رویکرد فیلسوفان به اسماء و صفات الهی تلقّی کرد، چراکه وفاداری به میراث ائمه علیهم السلام در میان متکلّمان، به مراتب مشهودتر از فیلسوفان است. یکی از منابع مهم روایی و مجموعههای حدیثی شیعه، کتاب عیون اخبار الرضا علیه السلام است که مجموعه سخنان و احادیث حضرت امام رضا علیه السلام در موضوعات مختلف در آن گردآوری شده است. از مسائل مهمّ مطرح شده در این کتاب، مسئلۀ اسماء و صفات الهی است که میتوان با استفاده از آن، موضع و نگاه آن حضرت را به این مسئله مهم، استنباط کرد.

کلیدواژه‌های مقاله :اسماء و صفات الهی، عیون اخبار الرضا علیه السلام ، تشبیه و تنزیه، توقیفیت