الگوی خانوادۀ متعالی در سیره رضوی

نشریه :

نویسنده : پديدآورنده : عاطفه ذبیحی

سال / شماره پیاپی / صفحه

چکیده :

سیرۀ رضوی به عنوان الگویی شایسته جهت دست‌یابی به طریق هدایت و کمال حقیقی، آکنده از دستورات و روایاتی است که هر کدام به جنبه‌ای از زندگی انسان‌ نظر دارد. با بهره‌گیری از این آموزه‌ها، می‌توان به الگوی خانواده سالم، دست یافت.
مقاله حاضر درصدد تبیین الگوی رضوی خانواده موفق می‌باشد و در این راستا به بررسی آموزههای رضوی در دو مقطع «تشکیل خانواده و انتخاب همسر» و «پس از ازدواج و در طول حیات خانواده» پرداخته است. در میان سخنان گهربار و توصیههای ارزش‌مند امام هشتم علیه السلام ، تأکید بر رعایت اصول و معیارهای انتخاب همسر از سویی و کیفیّت پرورش و ارتقاء کارکردهای خانواده ـ اعمّ از تأمین نیازهای جنسی، وضعیت اقتصادی، تربیت و تثبیت شخصیّت و آموزش مهارتهای زندگی برای اعضای خانواده ـ از سوی دیگر، الگوی مناسبی از تعاملات در کانون خانواده را ترسیم مینماید.

کلیدواژه‌های مقاله :خانواده، ازدواج، سیرۀ رضوی، تربیت، اخلاق