نقش مهارت‌های زندگی در شکل‌گیری حیات طیّبه از نگاه امام رضا علیه السلام

نشریه :

نویسنده : پديدآورنده : رقیه فرساد اختر
پديدآورنده : سیده فریناز صارم نژاد نمینی

سال / شماره پیاپی / صفحه

چکیده :

در جامعه کنونی، مکاتب و مذاهب، سبکهای متفاوتی برای زندگی بشری ارایه میدهند و ادعا میکنند که جامعه مطلوب و زندگی سالم در نتیجۀ پیروی از روشی است که آنان ارایه مینمایند، اما اگر حقیقت آن‌گونه است که آنان ادعا می‌کنند، چرا جوامع بشری کنونی، با آسیبها و آفت‌های بی‌شمار موجود، دست به گریبان است. این‌جاست که چیستی و چگونگی سبک زندگی اسلامی، حیات طیبه و امکان دست‌یابی به این سبک از زندگی مطرح میشود.
در این مقاله، مهارت‌های زندگی در چهار بعد خداشناسی، خودشناسی، خانواده و اجتماع برای برخورداری از حیات طیبه از منظر سیره رضوی، مورد بررسی قرار میگیرد. ملاک و معیار اساسی سبک زندگی اسلامی و دست‌یابی به حیات طیّبه، ایمان و عمل صالح میباشد که امید است در سایه توکّل به حق تعالی و بهره‌گیری از تعالیم حیات‌بخش پیشوایان راستین دین مقدس اسلام، برای جامعه به ویژه نسل جوان، میّسر شود.

کلیدواژه‌های مقاله :سبک زندگی اسلامی، حیات طیّبه، مهارت‌های زندگی، سیرۀ رضوی