تأثیر آموزه‌های تربیتی رضوی بر سلامت روانی خانواده

نشریه :

نویسنده : پديدآورنده : علی حیاتی

سال / شماره پیاپی / صفحه

چکیده :

خانواده، نقش مهم و مؤثّرى در تربیت انسان دارد. شخصیت آدمى عمدتاً در سنین کودکى و از طریق آموزش‌های والدین و دیگر اعضاى خانواده شکل می‌گیرد .
اغلب مردم جوامع صنعتی غرب و احتمالاً بیشتر مردم جهان، زندگی خانوادگی را مهم‌ترین جنبۀ زندگی خود می‌دانند. اسکات و پرین در نخستین گزارش مرکز تحقیقات تغییرات اجتماعی خرد، به این نکته اشاره می‌کنند که «رویدادهای خانوادگی تا حد زیادی مهم‌ترین جنبه زندگی مردم شمرده می‌شود.» هم‌چنین گزارش برخی مراکز معتبر اروپایی نشان می‌دهد که درصد بالایی از مردم اتحادیه اروپا، زندگی خانوادگی را ارزش‌مندترین جنبۀ زندگی خود می‌دانند.
به طور کلّى، والدین فرزندان خود را با آموزش‌های مستقیم و غیرمستقیم تربیت مى‌کنند. فرزندان، بسیارى از الگوهاى رفتارى، خصوصیات اخلاقى، انگیزه‌‏‌ها و نگرش‌ها و ارزش‌هاى والدین خود را از طریق فرآیندهاى تقلید و همانند‌سازى کسب و زمان بسیارى را براى مشاهده رفتار والدین والگوبردارى از آن صرف مى‌‏‌کنند.