شاخص‌های هم‌سانی اخلاقی در ازدواج با تأکید بر روایات رضوی

نشریه :

نویسنده : پديدآورنده : عبد الله عمادی

سال / شماره پیاپی / صفحه

چکیده :

موضوع این مقاله بررسی شاخص‌هایی است که با آنها، می‌توان هم‌سانی اخلاقی زوجین را احراز نمود. در این مقاله تعریف هم‌سانی اخلاقی، جایگاه آن در روایات و شاخص‌هایی که در زوج و زوجه باید وجود داشته باشد، مورد بررسی قرار می‌گیرد. در پی این بررسی، هم‌سانی اخلاقی، به عنوان «یک‌سانی زوجین در دارا بودن ارزش‌های اخلاقی و ویژگی‌های اخلاقی مربوط به جنس و نقش خود در زندگی مشترک»، در نظر گرفته می‌شود.
براساس روش مطالعه توصیفی و تحلیل روایات انتخاب همسر، حقوق زوجین و معرفی زنان و مردان نیک، چنین بنا می‌شود: در انتخاب شوهر هفت شاخص «خوش‌خلقی»، «عفّت»، «تعهّد به وظایف مالی خانواده»، «توانایی تشخیص مصلحت خانواده»، «داشتن نیروی وادارنده به انجام خوب و ترک بد در موقعیت‌های مختلف خانواده»، «صدق وخوش‌باطنی» و «عدم شرب خمر» تعیین‌شده است. در انتخاب زن نیز هشت شاخص اخلاقی «خوش‌خلقی»، «عفّت»، «حفظ»، «یاری‌رسانی»، «نظافت»، «زینت‌نمایی»، «قدرشناسی» و «قناعت» مدخلیت دارد.
جوهره این مقاله را روایات امام رضا علیه السلام تشکیل می‌دهد که با آیات و روایت سایر معصومین تطبیق داده شده است.

کلیدواژه‌های مقاله :کفویت، هم‌سانی زوجین، کفویت اخلاقی، ازدواج، امام رضا علیه السلام