انعکاس سنّت نبوی در سبک زندگی رضوی

نشریه :

نویسنده : پديدآورنده : محمد حسین بهرامی
پديدآورنده : زینب السادات عربشاهی

سال / شماره پیاپی / صفحه

چکیده :

«سبک زندگی» به معنی شیوه و روش زندگی فرد یا گروه است که دانشمندان غربی آن را نشأت گرفته از سه پایۀ اساسی «معرفت»، «شرایط» و «انتخاب» می‌دانند.
سبک زندگی از نظر مفهومی با دو اصطلاح «سنّت» و «سیره» مترادف است. علی‌رغم فاصله‌ای که در مصادیق و کاربرد اصطلاح سبک زندگی در گفتمان غربی و سنّت و سیره در گفتمان اسلامی وجود دارد، پایه‌های سه‎گانۀ ذکر شده برای شکل‌گیری سبک زندگی، در سنّت و سیره نیز قابل مشاهده و پی‌گیری است.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در روایتی مشهور بین شیعه و اهل سنّت، پنج مورد از شیوۀ زندگی خود را سنّت خود نامیده‌اند. بررسی سیرۀ رضوی، حکایت از آن دارد که امام رضا علیه السلام در زندگی خود به صورت مطلق عملکردهای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را تکرار نکرده‌اند، بلکه ضمن در نظر گرفتن «معارف» و فضائلی که هدف از «انتخاب‎های» پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بوده و مدّ نظر قرار دادن «شرایط» زمان خود، به «انتخاب» شیوۀ زندگی اقدام نموده‌اند. به همین سبب سیرۀ رضوی در برخی از موارد با سیرۀ نبوی منطبق نیست و در مواردی نیز در ظاهر با آن متعارض می‌نماید.
مسلمان معاصر نیز نیازمند تعریف سبک زندگی اسلامی متناسب با زمان حاضر است. برای این کار باید «معارف» نهفته در سنّت معصومان علیهم السلام شناسایی و استخراج شود، «شرایط» جهان امروز به دقت مورد بررسی قرار گیرد و در ابعاد مختلف زندگی، شیوه‌های مناسب «انتخاب» گردد تا سبک صحیح زندگی اسلامی شکل گیرد.

کلیدواژه‌های مقاله :سنّت نبوی، سیرۀ رضوی، سبک زندگی، تواضع