سیدمحمد مهدی جعفری

تولد : ۵ مهر ۱۳۱۸ ، شهرستان دشتستان، 

نویسنده، مترجم، پژوهشگر متون دینی، فعال و زندانی سیاسی دوران پهلوی و استاد بازنشستهٔ دانشگاه شیراز 


 سیدمحمد مهدی جعفری