حكمت مصايب و شُرور

مصائب و شرور چه حکمتی دارند؟
 552

قرار گرفتن «عدل خداوند» در شمار اصول دين

چرا «عدل خداوند» در شمار اصول دين قرار گرفته است؟
 1173

امكان يا عدم امكان بَدا در قضاى حتمى

در مورد امكان بَدا در قضاى حتمى، دو دسته حديث وجود دارد : دسته اوّل ، بر اين دلالت دارند كه قضاى حتمى نيز همانند قضاى غير حتمى ، بَداپذير است ؛ و دسته دوم ، كه مى گويند قضاى حتمى ، بَداپذير نيست . بنا بر اين چگونه مى توان ميان اين دو دسته احاديث ، جمع كرد؟
 869

شب قدر و سرنوشت انسان

نقش شب های قدر، در سرنوشت انسان ها چگونه است؟
 1859

اختیار انسان از دیدگاه معتزله و تشیع

تفاوت دیدگاه معتزله و تشیع در مورد اختیار انسان چیست؟
 1843

آفریننده شرور

پدیدآورنده مصائب (گرفتاری ها) و شُرور (بدی ها و ناگواری ها) در جهان آفرینش كیست؟ به عبارت روشن تر ، با عنایت به این كه خداوند متعال ، عادل است و به هیچ كس، كمترین ظلمی روا نمی دارد، این پرسش ها مطرح می شوند كه : خالق و تقدیركننده ناكامی ها و مشكلات كیست؟ چرا خدا گروهی را زشت و گروهی را زیبا آفریده است؟ چرا در جهان ، نادانی، ناتوانی، ناداری ، محرومیت، تبعیض، ستم، ستمگر، و عوامل گم راهی وجود دارند؟ پدیدآورنده سیل، توفان، زلزله، بیماری و مرگ كیست؟ آیا وضعیت مناسب جهان ، این نیست كه در آن ، بدی ها و ناكامی ها نباشند و به جای آنها ، خوشی ها و شادمانی ها قرار گیرند؟ و آیا ـ بویژه با تفسیری كه ما از ظلم و عدل داریم ـ این شُرور ، ظلم محسوب نمی شوند؟
 1841

سعادت و شقاوت

سعادت و شفاوت چیست؟
 1625

بَدا در قضاى حتمى

آیا در قضای حتمی، ممکن است بدا صورت گیرد؟
 1560

عدالت خداوند

به اختصار چگونه می توان عدالت خدا را ثابت کرد؟
 2308

عدل خداوند در قرآن

چرا قرآن كريم براى بيان «عدل خداوند» نمى گويد : خدا عادل است ؛ بلكه مى گويد : خدا «ظالم نيست»؟
 867
صفحه از 3
تعداد موارد : 26