سخنى درباره گواهى دادن خدا بر نبوّت انبيا  44
سخنى درباره گواهى دادن خدا بر نبوّت انبيا

گواهى دادن خداى متعال به نبوّت انبيا به دو طريق ، قابل تصوّر است : گفتارى و رفتارى .

سخنى درباره آزادى در مكتب انبيا  58
سخنى درباره آزادى در مكتب انبيا

آزادى، يكى از نيازهايى است كه انسان با تمام وجود ، احتياج به آن را احساس مى كند. این نوشته عهده دار تبیین آزادی در مکتب انبیاست.

تبيين توبه انبيا و اوصيا(ع)  1319
تبيين توبه انبيا و اوصيا(ع)

استغفار زیاد انبیا و اوصیا از یک طرف و عصمت آنان از سوی دیگر مورد بررسی قرار گرفته است.

معنای گواهی خدا  1615
معنای گواهی خدا

معنای گواهی خدا به صدق پیامبران چیست و چگونه عملی می شود؟

تحليلى درباره حكمت نفرين هاى انبيا و اوليا  5446
تحليلى درباره حكمت نفرين هاى انبيا و اوليا

چرا اولياى الهى بر ضدّ افرادى هر چند مجرم ، دعا كرده اند ؟ آيا بهتر نبود كه براى هدايت و سعادت آنها دعا مى كردند ؟ آيا مجازات الهى براى آنها كافى نبود كه اولياى خدا مى خواهند با نفرين ، كيفر آنها را ...

سخنى در باره آغاز شدن كتاب هاى آسمانى با «بسم اللّه »  1987
سخنى در باره آغاز شدن كتاب هاى آسمانى با «بسم اللّه »

همه كتاب هاى آسمانى ، با نام خدا آغاز شده اند ؛ ولى آيا جمله «بسم اللّه » در آغاز كتاب هاى آسمانى ، با پسوند «الرحمن الرحيم» بوده يا نه؟ در اين باره ، دو دسته حديث ، نقل شده است.

نام هاى منجى موعود در اديان  3706
نام هاى منجى موعود در اديان

بررسی موعود در ادیان دیگر

اسوه (الگو)  5385
اسوه (الگو)

واژه هاى «اُسوة» و «إسوة» ، اسم مصدر از «ائتساء» اند و از مادّه «أسو» كه بر درمان و تيمار و اصلاح كردن ، دلالت دارد ، گرفته شده اند .

بیعت  4538
بیعت

كلمه «بيعت» از مادّه «بيع» است كه در كنار واژه «بيع»، مصدر و به معناى معاهده و معاقده ، عهد و پيمان ، پذيرش رياست و فرمان بردارى و وفادارى است .

تحليلى درباره حكمت ختم نبوّت  1211
تحليلى درباره حكمت ختم نبوّت

فلسفه بعثت انبياى الهى، ارائه برنامه تكامل جامعه بشر است...

سخنی در باره آزمون های انبیا(ع)  2536
سخنی در باره آزمون های انبیا(ع)

گرفتار شدن انبیا به انواع بلا و گرفتاری، توضیح داده شده است.