سفیان بن مصعب عبدی  1411
سفیان بن مصعب عبدی

از شاعران اهل بیت(ع)

حبيب بن اوس  974
حبيب بن اوس

شاعر اهل بیت(ع)

اهلى شيرازى  2006
اهلى شيرازى

از شاعران قرن دهم

آذرى طوسى اسفراینی  1097
آذرى طوسى اسفراینی

شاعر قرن نهم

ابن يمين فَرْيومدى  842
ابن يمين فَرْيومدى

شاعر قرن هشتم

حَسّان بن ثابت  755
حَسّان بن ثابت

شاعر قرن اول

بِشْر بن مُنْقذ عبدى  555
بِشْر بن مُنْقذ عبدى

از اصحاب امام علی(ع)

شافِعى  589
شافِعى

پيشواى مذهب شافعى

كُمَيت بن زيد اسدى  584
كُمَيت بن زيد اسدى

شاعر قرن دوم

بَكْر بن حَمّاد تاهَرتى  448
بَكْر بن حَمّاد تاهَرتى

از شاعران اهل بیت(ع)

مُفجَّع  362
مُفجَّع

شاعر اهل بیت(ع) در قرن سوم و چهارم

محمد حمیری  311
محمد حمیری

شاعر قرن نخست هجری

احمد صنوبرى  431
احمد صنوبرى

شاعر قرن چهارم هجری

صفحه از 6
تعداد موارد : 75