سفیان بن مصعب عبدی  1581
سفیان بن مصعب عبدی

از شاعران اهل بیت(ع)

حبيب بن اوس  1124
حبيب بن اوس

شاعر اهل بیت(ع)

اهلى شيرازى  2124
اهلى شيرازى

از شاعران قرن دهم

آذرى طوسى اسفراینی  1207
آذرى طوسى اسفراینی

شاعر قرن نهم

ابن يمين فَرْيومدى  953
ابن يمين فَرْيومدى

شاعر قرن هشتم

حَسّان بن ثابت  876
حَسّان بن ثابت

شاعر قرن اول

بِشْر بن مُنْقذ عبدى  758
بِشْر بن مُنْقذ عبدى

از اصحاب امام علی(ع)

شافِعى  740
شافِعى

پيشواى مذهب شافعى

كُمَيت بن زيد اسدى  697
كُمَيت بن زيد اسدى

شاعر قرن دوم

بَكْر بن حَمّاد تاهَرتى  571
بَكْر بن حَمّاد تاهَرتى

از شاعران اهل بیت(ع)

مُفجَّع  469
مُفجَّع

شاعر اهل بیت(ع) در قرن سوم و چهارم

محمد حمیری  423
محمد حمیری

شاعر قرن نخست هجری

احمد صنوبرى  531
احمد صنوبرى

شاعر قرن چهارم هجری

صفحه از 6
تعداد موارد : 75