سفیان بن مصعب عبدی  1368
سفیان بن مصعب عبدی

از شاعران اهل بیت(ع)

حبيب بن اوس  927
حبيب بن اوس

شاعر اهل بیت(ع)

اهلى شيرازى  1966
اهلى شيرازى

از شاعران قرن دهم

آذرى طوسى اسفراینی  1060
آذرى طوسى اسفراینی

شاعر قرن نهم

ابن يمين فَرْيومدى  808
ابن يمين فَرْيومدى

شاعر قرن هشتم

حَسّان بن ثابت  726
حَسّان بن ثابت

شاعر قرن اول

بِشْر بن مُنْقذ عبدى  502
بِشْر بن مُنْقذ عبدى

از اصحاب امام علی(ع)

شافِعى  555
شافِعى

پيشواى مذهب شافعى

كُمَيت بن زيد اسدى  560
كُمَيت بن زيد اسدى

شاعر قرن دوم

بَكْر بن حَمّاد تاهَرتى  421
بَكْر بن حَمّاد تاهَرتى

از شاعران اهل بیت(ع)

مُفجَّع  329
مُفجَّع

شاعر اهل بیت(ع) در قرن سوم و چهارم

محمد حمیری  283
محمد حمیری

شاعر قرن نخست هجری

احمد صنوبرى  406
احمد صنوبرى

شاعر قرن چهارم هجری

صفحه از 6
تعداد موارد : 75