سفیان بن مصعب عبدی  1385
سفیان بن مصعب عبدی

از شاعران اهل بیت(ع)

حبيب بن اوس  947
حبيب بن اوس

شاعر اهل بیت(ع)

اهلى شيرازى  1982
اهلى شيرازى

از شاعران قرن دهم

آذرى طوسى اسفراینی  1076
آذرى طوسى اسفراینی

شاعر قرن نهم

ابن يمين فَرْيومدى  823
ابن يمين فَرْيومدى

شاعر قرن هشتم

حَسّان بن ثابت  738
حَسّان بن ثابت

شاعر قرن اول

بِشْر بن مُنْقذ عبدى  522
بِشْر بن مُنْقذ عبدى

از اصحاب امام علی(ع)

شافِعى  570
شافِعى

پيشواى مذهب شافعى

كُمَيت بن زيد اسدى  569
كُمَيت بن زيد اسدى

شاعر قرن دوم

بَكْر بن حَمّاد تاهَرتى  431
بَكْر بن حَمّاد تاهَرتى

از شاعران اهل بیت(ع)

مُفجَّع  348
مُفجَّع

شاعر اهل بیت(ع) در قرن سوم و چهارم

محمد حمیری  295
محمد حمیری

شاعر قرن نخست هجری

احمد صنوبرى  416
احمد صنوبرى

شاعر قرن چهارم هجری

صفحه از 6
تعداد موارد : 75