سفیان بن مصعب عبدی  1485
سفیان بن مصعب عبدی

از شاعران اهل بیت(ع)

حبيب بن اوس  1030
حبيب بن اوس

شاعر اهل بیت(ع)

اهلى شيرازى  2049
اهلى شيرازى

از شاعران قرن دهم

آذرى طوسى اسفراینی  1143
آذرى طوسى اسفراینی

شاعر قرن نهم

ابن يمين فَرْيومدى  886
ابن يمين فَرْيومدى

شاعر قرن هشتم

حَسّان بن ثابت  801
حَسّان بن ثابت

شاعر قرن اول

بِشْر بن مُنْقذ عبدى  629
بِشْر بن مُنْقذ عبدى

از اصحاب امام علی(ع)

شافِعى  654
شافِعى

پيشواى مذهب شافعى

كُمَيت بن زيد اسدى  629
كُمَيت بن زيد اسدى

شاعر قرن دوم

بَكْر بن حَمّاد تاهَرتى  493
بَكْر بن حَمّاد تاهَرتى

از شاعران اهل بیت(ع)

مُفجَّع  401
مُفجَّع

شاعر اهل بیت(ع) در قرن سوم و چهارم

محمد حمیری  356
محمد حمیری

شاعر قرن نخست هجری

احمد صنوبرى  467
احمد صنوبرى

شاعر قرن چهارم هجری

صفحه از 6
تعداد موارد : 75