سفیان بن مصعب عبدی  1537
سفیان بن مصعب عبدی

از شاعران اهل بیت(ع)

حبيب بن اوس  1079
حبيب بن اوس

شاعر اهل بیت(ع)

اهلى شيرازى  2090
اهلى شيرازى

از شاعران قرن دهم

آذرى طوسى اسفراینی  1176
آذرى طوسى اسفراینی

شاعر قرن نهم

ابن يمين فَرْيومدى  922
ابن يمين فَرْيومدى

شاعر قرن هشتم

حَسّان بن ثابت  844
حَسّان بن ثابت

شاعر قرن اول

بِشْر بن مُنْقذ عبدى  698
بِشْر بن مُنْقذ عبدى

از اصحاب امام علی(ع)

شافِعى  698
شافِعى

پيشواى مذهب شافعى

كُمَيت بن زيد اسدى  666
كُمَيت بن زيد اسدى

شاعر قرن دوم

بَكْر بن حَمّاد تاهَرتى  529
بَكْر بن حَمّاد تاهَرتى

از شاعران اهل بیت(ع)

مُفجَّع  437
مُفجَّع

شاعر اهل بیت(ع) در قرن سوم و چهارم

محمد حمیری  390
محمد حمیری

شاعر قرن نخست هجری

احمد صنوبرى  496
احمد صنوبرى

شاعر قرن چهارم هجری

صفحه از 6
تعداد موارد : 75