سفیان بن مصعب عبدی  1460
سفیان بن مصعب عبدی

از شاعران اهل بیت(ع)

حبيب بن اوس  1014
حبيب بن اوس

شاعر اهل بیت(ع)

اهلى شيرازى  2038
اهلى شيرازى

از شاعران قرن دهم

آذرى طوسى اسفراینی  1130
آذرى طوسى اسفراینی

شاعر قرن نهم

ابن يمين فَرْيومدى  874
ابن يمين فَرْيومدى

شاعر قرن هشتم

حَسّان بن ثابت  788
حَسّان بن ثابت

شاعر قرن اول

بِشْر بن مُنْقذ عبدى  608
بِشْر بن مُنْقذ عبدى

از اصحاب امام علی(ع)

شافِعى  641
شافِعى

پيشواى مذهب شافعى

كُمَيت بن زيد اسدى  618
كُمَيت بن زيد اسدى

شاعر قرن دوم

بَكْر بن حَمّاد تاهَرتى  480
بَكْر بن حَمّاد تاهَرتى

از شاعران اهل بیت(ع)

مُفجَّع  390
مُفجَّع

شاعر اهل بیت(ع) در قرن سوم و چهارم

محمد حمیری  345
محمد حمیری

شاعر قرن نخست هجری

احمد صنوبرى  459
احمد صنوبرى

شاعر قرن چهارم هجری

صفحه از 6
تعداد موارد : 75