سفیان بن مصعب عبدی  1310
سفیان بن مصعب عبدی

از شاعران اهل بیت(ع)

حبيب بن اوس  856
حبيب بن اوس

شاعر اهل بیت(ع)

اهلى شيرازى  1911
اهلى شيرازى

از شاعران قرن دهم

آذرى طوسى اسفراینی  1013
آذرى طوسى اسفراینی

شاعر قرن نهم

ابن يمين فَرْيومدى  763
ابن يمين فَرْيومدى

شاعر قرن هشتم

حَسّان بن ثابت  650
حَسّان بن ثابت

شاعر قرن اول

بِشْر بن مُنْقذ عبدى  436
بِشْر بن مُنْقذ عبدى

از اصحاب امام علی(ع)

شافِعى  503
شافِعى

پيشواى مذهب شافعى

كُمَيت بن زيد اسدى  496
كُمَيت بن زيد اسدى

شاعر قرن دوم

بَكْر بن حَمّاد تاهَرتى  369
بَكْر بن حَمّاد تاهَرتى

از شاعران اهل بیت(ع)

مُفجَّع  275
مُفجَّع

شاعر اهل بیت(ع) در قرن سوم و چهارم

محمد حمیری  249
محمد حمیری

شاعر قرن نخست هجری

احمد صنوبرى  380
احمد صنوبرى

شاعر قرن چهارم هجری

صفحه از 6
تعداد موارد : 75