سفیان بن مصعب عبدی  1647
سفیان بن مصعب عبدی

از شاعران اهل بیت(ع)

حبيب بن اوس  1208
حبيب بن اوس

شاعر اهل بیت(ع)

اهلى شيرازى  2183
اهلى شيرازى

از شاعران قرن دهم

آذرى طوسى اسفراینی  1263
آذرى طوسى اسفراینی

شاعر قرن نهم

ابن يمين فَرْيومدى  1004
ابن يمين فَرْيومدى

شاعر قرن هشتم

حَسّان بن ثابت  930
حَسّان بن ثابت

شاعر قرن اول

بِشْر بن مُنْقذ عبدى  843
بِشْر بن مُنْقذ عبدى

از اصحاب امام علی(ع)

شافِعى  809
شافِعى

پيشواى مذهب شافعى

كُمَيت بن زيد اسدى  745
كُمَيت بن زيد اسدى

شاعر قرن دوم

بَكْر بن حَمّاد تاهَرتى  622
بَكْر بن حَمّاد تاهَرتى

از شاعران اهل بیت(ع)

مُفجَّع  529
مُفجَّع

شاعر اهل بیت(ع) در قرن سوم و چهارم

محمد حمیری  474
محمد حمیری

شاعر قرن نخست هجری

احمد صنوبرى  578
احمد صنوبرى

شاعر قرن چهارم هجری

صفحه از 6
تعداد موارد : 75