سفیان بن مصعب عبدی  1336
سفیان بن مصعب عبدی

از شاعران اهل بیت(ع)

حبيب بن اوس  892
حبيب بن اوس

شاعر اهل بیت(ع)

اهلى شيرازى  1939
اهلى شيرازى

از شاعران قرن دهم

آذرى طوسى اسفراینی  1037
آذرى طوسى اسفراینی

شاعر قرن نهم

ابن يمين فَرْيومدى  786
ابن يمين فَرْيومدى

شاعر قرن هشتم

حَسّان بن ثابت  696
حَسّان بن ثابت

شاعر قرن اول

بِشْر بن مُنْقذ عبدى  469
بِشْر بن مُنْقذ عبدى

از اصحاب امام علی(ع)

شافِعى  535
شافِعى

پيشواى مذهب شافعى

كُمَيت بن زيد اسدى  536
كُمَيت بن زيد اسدى

شاعر قرن دوم

بَكْر بن حَمّاد تاهَرتى  401
بَكْر بن حَمّاد تاهَرتى

از شاعران اهل بیت(ع)

مُفجَّع  305
مُفجَّع

شاعر اهل بیت(ع) در قرن سوم و چهارم

محمد حمیری  262
محمد حمیری

شاعر قرن نخست هجری

احمد صنوبرى  389
احمد صنوبرى

شاعر قرن چهارم هجری

صفحه از 6
تعداد موارد : 75