سفیان بن مصعب عبدی  1267
سفیان بن مصعب عبدی

از شاعران اهل بیت(ع)

حبيب بن اوس  807
حبيب بن اوس

شاعر اهل بیت(ع)

اهلى شيرازى  1869
اهلى شيرازى

از شاعران قرن دهم

آذرى طوسى اسفراینی  946
آذرى طوسى اسفراینی

شاعر قرن نهم

ابن يمين فَرْيومدى  741
ابن يمين فَرْيومدى

شاعر قرن هشتم

حَسّان بن ثابت  578
حَسّان بن ثابت

شاعر قرن اول

بِشْر بن مُنْقذ عبدى  422
بِشْر بن مُنْقذ عبدى

از اصحاب امام علی(ع)

شافِعى  455
شافِعى

پيشواى مذهب شافعى

كُمَيت بن زيد اسدى  428
كُمَيت بن زيد اسدى

شاعر قرن دوم

بَكْر بن حَمّاد تاهَرتى  327
بَكْر بن حَمّاد تاهَرتى

از شاعران اهل بیت(ع)

مُفجَّع  234
مُفجَّع

شاعر اهل بیت(ع) در قرن سوم و چهارم

محمد حمیری  239
محمد حمیری

شاعر قرن نخست هجری

احمد صنوبرى  368
احمد صنوبرى

شاعر قرن چهارم هجری

صفحه از 6
تعداد موارد : 75