سفیان بن مصعب عبدی  1442
سفیان بن مصعب عبدی

از شاعران اهل بیت(ع)

حبيب بن اوس  999
حبيب بن اوس

شاعر اهل بیت(ع)

اهلى شيرازى  2026
اهلى شيرازى

از شاعران قرن دهم

آذرى طوسى اسفراینی  1116
آذرى طوسى اسفراینی

شاعر قرن نهم

ابن يمين فَرْيومدى  860
ابن يمين فَرْيومدى

شاعر قرن هشتم

حَسّان بن ثابت  775
حَسّان بن ثابت

شاعر قرن اول

بِشْر بن مُنْقذ عبدى  588
بِشْر بن مُنْقذ عبدى

از اصحاب امام علی(ع)

شافِعى  610
شافِعى

پيشواى مذهب شافعى

كُمَيت بن زيد اسدى  604
كُمَيت بن زيد اسدى

شاعر قرن دوم

بَكْر بن حَمّاد تاهَرتى  466
بَكْر بن حَمّاد تاهَرتى

از شاعران اهل بیت(ع)

مُفجَّع  381
مُفجَّع

شاعر اهل بیت(ع) در قرن سوم و چهارم

محمد حمیری  333
محمد حمیری

شاعر قرن نخست هجری

احمد صنوبرى  447
احمد صنوبرى

شاعر قرن چهارم هجری

صفحه از 6
تعداد موارد : 75