بازدید : 1418

بررسی روايات تعيين روز ظهور

چکیده : تصريح برخی از روايات مشهور ميان عرف خاص و عام آن است که امام زمان می کند؛ اما رواياتی ديگری نيز هست که صراحت در ظهور آن حضرت در روز شنبه دارد. پرسش اين است که کدام يک از اين ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید علی ‌اکبر ربیع‌ نتاج
پديدآورنده : سید محسن موسوی
بازدید : 2232

شيخ صدوق و قاعدۀ رخصت؛ مفهوم، کارکرد، اعتبار

چکیده : شيخ صدوق در کتاب من لايحضره الفقيه، مجموعه احاديثی را نقل کرده که مفاد مشترک آن ها جواز و اباحۀ عمل است. وی با پذيرش اين گروه از احاديث، بنياد قاعده ای را بنا نهاده و براساس آن، فتوا نام ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید محمدکاظم طباطبایی
پديدآورنده : مهدی مردانی
بازدید : 1105

حسن بن عباس بن حريش و کتاب «إِنَّا أَنْزَلْنَاه فی لَيلَهِ الْقَدرِ»

چکیده : مسئلۀ اعتبار کتاب «إِنَّا أَنْزَلْنَاه فی لَيلَهِ الْقَدرِ» حسن بن عباس بن حريش رازی مورد اختلاف محدثان دو مکتب حديثی قم و بغداد است. محدثان قمی همچون صفار، کلينی و شيخ صدوق اعتبار کتاب را به ويژه در ، «اثبات ...

نویسنده :

 پديدآورنده : حمید باقری
بازدید : 3328

بررسی سند و متنِ حديث« لولاک لما خقلت الافلاک»

چکیده : روايت های بسياری در نوشته های شيعه و سنی دربارۀ آغاز و انگيزۀ آفرينش به دست خداوند گزارش شناسانده اند . يکی ا ز  شده است. در پاره ای از اين روايت ها، انگيزۀ آفرينش را حضرت رسول اين ...

نویسنده :

 
بازدید : 3070

زيبايی شناسی خطبۀ آفرينش در پرتو نقد فرماليستی

چکیده : پژوهش حاضر می کوشد نخستين خطبۀ نهج البلاغه را از ديدگاه نقد فرماليستی ارزيابی کند و به اين که بی گمان بايد مفهوم و معنا اصل قرار گيرد، جانب « آفرينش » مسئله بپردازد که در متن دينيِ خطبۀ فرم ...

نویسنده :

 
بازدید : 2494

اعتبارسنجی روايت «حب علی حسنه لا تضر معها سيئه » در مصادر شيعه و سنی

چکیده : «حب علی حسنه لا تضر معها سيئه، وبغضه سيئه لا تنفع معها حسنه» روايت مستفيضی است که به سبب پيوند و ارتباط با عقايد و کلام شيعی، از اهميت والايی برخوردار است. پژوهش پيش رو بر آن است تا نخست ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد حسن رستمی
بازدید : 2481

جايگاه و کاربرد حديث در تفسير سيد حيدر آملی

چکیده : حيدر بن علی بن حيدر معروف به سيد حيدر آملی، فيلسوف و عارف قرن هشتم هجری و صاحب تفسير المحيط الاعظم است. ايشان اين تفسير را در اواخر عمر خويش نگاشته و در آن، فراوان از بهره بردند. حديث در ...

نویسنده :

 پديدآورنده : زهرا شادی نفیسی
بازدید : 4468

روايت عمر بن حنظله، مقبوله يا صحيحه؟

چکیده : از روايات مهمی که در مباحث کليدی فقه و اصول مانند تعادل و ترجيح، شهرت فتوائيه، اجتهاد و تقليد، . ولايت فقيه و... مورد استفاده قرار گرفته، روايتی است از عمر بن حنظله به نقل از امام صادق تعبير کرده ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی اکبر کلانتری
بازدید : 1629

ابومخنف و جايگاه اخبار عاشورا در مقتل الحسين (ع) او

چکیده : ابومخنف از محققان و مورخان چيره دست و بهترين و بزرگ ترين وقايع نگار حوادث صدر اسلام ، به ويژه عاشورای حسينی است و با جست وجوی وسيع و ديدار و مصاحبه با شاهدان حادثۀ کربلا ی ا کسانی که ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید رضا مؤدب
بازدید : 2937

جستاری دربارۀ مدلول عبارت« سليم الجنبه»

چکیده : با پيدايش پديدۀ جعل حديث و راهيابی احاديث ساختگی به منابع حديثی، تمييز روايات اصيل از غيراصيل، يکی از دغدغه های مهم حديث پژوهان شد. برای دستيابی به اين مهم، يکی از راه ها بررسی اسانيد حديث و به تبع ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید کاظم طباطبایی
صفحه از 2
تعداد موارد : 13