تبيين چگونگى تسبيحات حضرت فاطمه(س)  3837
تبيين چگونگى تسبيحات حضرت فاطمه(س)

توضیحی در مورد کیفیت تسبیحات حضرت فاطمه(س)

پژوهشى درباره كيفيّت تسبيح فاطمه زهرا(س)  1997
پژوهشى درباره كيفيّت تسبيح فاطمه زهرا(س)

تنها اختلافى جزئى ، در ترتيب اين سه جزء این تسبیح است . پژوهشی در این زمینه.

حمد و تحمید  2045
حمد و تحمید

واژه «تحميد» ، از ريشه «حمد» به معناى ستايش (در مقابل «ذم» به معناى نكوهش) است

ذکر  6555
ذکر

ريشه يابى واژه ذكر ، نشان مى دهد كه اصل در معناى آن ، «ياد» در مقابل «فراموشى» است و استعمال آن در معانى ديگر ، بدان مناسبت است كه مورد استعمال ، داراى خصوصيتى است كه موجب ياد و توجّه انسان به آن مى ...

واژه شناسى «حَوقَله»  4434
واژه شناسى «حَوقَله»

واژه «حَوقَلَة» ، به معناى گفتن يا نوشتنِ «لا حولَ و لا قُوّةَ إلّا بِاللّه » است و گاه به معناى خود اين ذكر شريف (با ساخت اسم مصدرى) به كار مى رود كه در اصطلاح علوم عربى ، به اين ساختار و نظاير آن ...

تحليلى در باره بركات ياد خدا و زيان هاى فراموش كردن او  4346
تحليلى در باره بركات ياد خدا و زيان هاى فراموش كردن او

ياد خدا ، رمز خودسازى و سازندگى ، و كليد ارتقا به سوى كمالات و مقامات انسانى است . ياد خدا ، بهترين سرمايه تأمين رفاه فردى و اجتماعى ، مادّى و معنوى ، و دنيوى و اخروى است و در يك جمله : ياد ...