مُسَبِّحات قرآن

کدام سوره ها از «مُسَبِّحات قرآن» هستند؟
 544

طَواسین

کدام سوره های قرآن، «طَواسین» نامیده می شوند؟
 582

میوه قرآن و گل های خوش بوی قرآن

کدام سوره ها، «میوه قرآن» و «گل های خوش بوی قرآن» هستند؟
 751

زهروان

کدام سوره ها، «زَهرَوان» نامیده شده اند؟
 646

عزائم قرآن

عزائم قرآن، کدام سوره ها هستند و چه ویژگی ای دارند؟
 344

برابری یک سوره با یک سوم قرآن

کدام سوره، با یک سوم قرآن، برابر است؟
 464

قلب و گل سرسبد قرآن

قلب و گل سرسبد قرآن، کدام سوره است؟
 437

تعداد آیات منسوخ

آیات منسوخ در قرآن چه تعداد است؟
 335

قلّه قرآن

قلّه قرآن، کدام سوره است؟
 305

نَسخ در قرآن

نَسخ در قرآن، به چه معناست؟
 264
صفحه از 21
تعداد موارد : 201