مُسَبِّحات قرآن

کدام سوره ها از «مُسَبِّحات قرآن» هستند؟
 499

طَواسین

کدام سوره های قرآن، «طَواسین» نامیده می شوند؟
 524

میوه قرآن و گل های خوش بوی قرآن

کدام سوره ها، «میوه قرآن» و «گل های خوش بوی قرآن» هستند؟
 616

زهروان

کدام سوره ها، «زَهرَوان» نامیده شده اند؟
 512

عزائم قرآن

عزائم قرآن، کدام سوره ها هستند و چه ویژگی ای دارند؟
 301

برابری یک سوره با یک سوم قرآن

کدام سوره، با یک سوم قرآن، برابر است؟
 371

قلب و گل سرسبد قرآن

قلب و گل سرسبد قرآن، کدام سوره است؟
 345

تعداد آیات منسوخ

آیات منسوخ در قرآن چه تعداد است؟
 285

قلّه قرآن

قلّه قرآن، کدام سوره است؟
 259

نَسخ در قرآن

نَسخ در قرآن، به چه معناست؟
 190
صفحه از 21
تعداد موارد : 201