فائزه

پرسش :

آیا فائزه از نامهای حضرت فاطمه(س) است؟پاسخ :

این کلمه را به عنوان نام حضرت فاطمه(س) نیافتیم هرچند مفهومی خوب دارد و از واژه های قرآنی است.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت
منبع :