انتخاب همسر

پرسش :

حدیثی به این مضمون از امام جعفر صادق(ع) نقل شده است. تفسیر آن چیست؟
همسری را که پدر و مادرت برای تو انتخاب می کنند رها کن و آنچه خودت می پسندی برگزین.پاسخ :

با فرض وجود چنین روایتی، به معنای این نیست که هرچه پدر و مادر می گویند، نپذیرد؛ بلکه مراد این است که در انتخاب همسر در درجه ی اول خود انسان او را بخواهد اما اگر پدر و مادر کسی را پیشنهاد کردند که شخص نمی پسندد، قبول نکردن ترجیح دارد؛ زیرا ازدواج با کسی که انسان او را به هر دلیل دوست ندارد، موفقیت آمیز نیست.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت
منبع :