پژوهشى در باره نام‏ها و اوصاف قرآن كريم - صفحه 1

پژوهشى در باره نام‏ها و اوصاف قرآن كريم ۱

خداوند متعال، كتاب جاودان خود، قرآن را به نام‏ها و اوصاف متعددى خوانده است كه هيچ يك از آنها مرادف ديگرى نيست؛ بلكه هر يك جلوه‏اى از اين كتاب را به نمايش مى‏گذارد. هر نام يا وصفى از قرآن، در حقيقت، گواهى است بر كمال و دليلى است بر جمالى از اين كتاب آسمانى و نشانى از مرتبه‏اى از مراتب بى‏شمار آن. ۲ بازشناسى نام‏ها و اوصاف قرآن كريم مى‏تواند گوشه‏اى از ظرفيت مخازن بى‏پايان آن را آشكار كند و اهداف هدايتى و تربيتى تعاليم آن را نمايان سازد و به تَبَع، بر ميزان شناخت و بهره‏مندى از آن بيفزايد. بدين رو، از ديرباز، بسيارى از مفسّران و قرآن‏پژوهان، موضوع «نام‏ها و اوصاف قرآن» را در كنار تفسير قرآن و علوم قرآنى كاويده‏اند. ۳ پژوهشگران قرآنى معاصر نيز در مقالات مستقلّ پرشمارى، از نام‏ها و اوصاف قرآن كريم، سخن گفته‏اند. ۴

1.اين پژوهش ، به وسيله فاضل گرامى جناب آقاى ابراهيم احمديان ، انجام شده است .

2.نك: تفسير ملاصدرا : ج‏۶ ص‏۲۳.

3.براى نمونه نك: التبيان فى تفسير القرآن : ج‏۱ ص‏۱۷؛ تفسير الطبرى : ج‏۱ ص‏۶۴؛ مجمع البيان ج‏۱ ص‏۴۱؛ البرهان فى علوم القرآن : ج‏۱ ص‏۲۷۳؛ الإتقان فى علوم القرآن : ج‏۱ص‏۴۱؛ المحرر الوجيز : ج‏۱ ص‏۵۶؛ تفسير الفخر الرازى : ج‏۲ ص‏۱۴. همچنين نك: كشف الظنون : ج‏۱ ص‏۸۹؛ الذريعة : ج‏۱۷ ص‏۲۳۳.

4.براى نمونه: «نام‏هاى قرآن» ، على حجتى كرمانى ، مكتب اسلام، سال ۶ ، شماره ۱۳؛ تاريخ قرآن، محمود راميار ؛ «نام‏ها و صفات قرآن از نگاه كتاب و سنت» ، محمد احسانى فر ، حديث انديشه ، شماره دوم ، پاييز و زمستان ۸۵ ؛ «اسامى و عناوين قرآن كريم» ، سيد محمد باقر حجتى ، ميراث جاودان ، سال ۳، شماره ۳ و ۴؛ «اهميت و تاريخچه پژوهش در باره صفات قرآن و نام‏هاى آن» ، ابوالقاسم عينى‏پور ، بينات ، سال ۲ ، شماره ۵ .

صفحه از 13