تحلیلی در باره اهداف قیام امام حسین علیه السلام - صفحه 9

است. ديدگاه ها و اقوالى كه در زمينه اهداف قيام امام حسين عليه السلام ارائه شده، عبارت اند از:
1 . امتناع از بيعت و تشكيل حكومت براى احياى اسلام ؛ ۱
2 . استقبال از شهادت ؛ ۲
3 . حفظ جان ؛ ۳
4 . در ابتدا ، تشكيل حكومت و سپس شهادت (بعد از كشته شدن مُسلم) ؛ ۴
5 . قصد شهادت با دعوت مردم به مقابله با حكومت يزيد براى تغيير وضع موجود ؛ ۵
6 . تشكيل حكومت ، با علمِ به شهادت ؛ ۶
7 . ظاهر امر ، تشكيل حكومت و باطن امر ، استقبال از شهادت. ۷
مى توان گفت اين هفت ديدگاه ، در حقيقتْ به چهار نظريه ، بر مى گردد:
1 . نظريه شهادت طلبى ؛
2 . نظريه تشكيل حكومت ؛
3 . نظريه حفظ جان ؛
4 . نظريه جمع بين دو نظريه اوّل و دوم ، يعنى شهادت طلبى و تشكيل حكومت

1.شهيد جاويد: ص ۱۱۶ ـ ۱۱۷ و ۱۵۹، سرگذشت كتاب شهيد جاويد: ص ۱۹ ـ ۲۰ (رأى آقاي صالحى نجف آبادى، نويسنده شهيد جاويد).

2.سرگذشت كتاب شهيد جاويد : ص ۲۰ (رأى سيّد ابن طاووس).

3.سرگذشت كتاب شهيد جاويد: ص ۲۱ (رأى آية اللّه على پناه اشتهاردى).

4.سرگذشت كتاب شهيد جاويد : ص ۲۱ (رأى استاد شهيد مرتضى مطهرى).

5.سرگذشت كتاب شهيد جاويد: ص ۲۱ (رأى علّامه سيّد مرتضى عسكرى).

6.سرگذشت كتاب شهيد جاويد: ص ۲۲ (رأى آية اللّه رضا استادى).

7.سرگذشت كتاب شهيد جاويد: ص ۲۱ (رأى آية اللّه محمّد فاضل و آية اللّه شهاب الدين اشراقى).

صفحه از 39