فهرست اسماء مؤلفی الشيعه

نشریه : حدیث پژوهی

نویسنده : پديدآورنده : محمد باقر بهبودی
پديدآورنده : مژگان سرشار

سال / شماره پیاپی / صفحه 189-214

چکیده :

اين مقاله به بررسی تحليلی کتاب احمد بن علی بن عباس نجاشی، از رجاليان معروف شيعه پرداخته و با توجه به قرائنی اثبات می‌کند که فهرست اسماء مؤلفی الشيعه، نه در زمان حيات مؤلف آن؛ که سال‌ها پس از فوت او از طريق فرزندش، علی بن احمد بن عباس نجاشی با اجازه به يکی از شاگردانِ معمرِ ابن‌ نجاشيِ پدر، ابوالصمصام مروزی، به جامعه علمی آن زمان تقديم شده است. از جمله دلايلی که به روش مقايسه‌ای و تحليلی، نشان می‌دهد ابن‌ِ نجاشيِ پسر، پس از وفات پدر در حد توان علمی خود، مسوده‌های پدر را تنظيم و تدوين کرده، عبارت است از: جملۀ دعايی «أطال الله بقاه و أدام علوّه و نعماه» در سه قسمت از نسخۀ اصلی کتاب، موارد الحاق و اصلاح در برخی از ترجمه‌ها، آوردن ترجمه‌های متعدد از يک فرد، به ‌صورت با فاصله يا بی‌فاصله، به‌گونه‌ای که دو يا سه نفر به‌نظر می‌آيند، درحالی که اين‌طور نيست.

کلیدواژه‌های مقاله :احمد بن علی بن العباس النجاشی، الفهرست، فهرست أسماء مؤلفی الشيعه، ابوالصمصام مروزی، الرجال،