بررسی جامعه مدنی در قرآن و حدیث

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
مرکز آموزشی : دانشگاه آزاد اسلامى تهران، مرکزى
سال دفاع : 1378

چکیده :

(10)
بررسی جامعۀمدنی در قرآن و حدیث

کریمى بیزخ، محمد

کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامى تهران، مرکزى
استاد راهنما: پهلوان، منصور
1378

این پایان‏نامه داراى شش فصل با این عنوان‏هاست: فصل اول، کلیات: جامعه، حکومت، جامعۀمدنى، زمینه‏هاى جامعه‏شناختى شکل‏گیرى جامعۀمدنى؛ فصل دوم، تعاریف لغوى و اصطلاحى جامعۀمدنى؛ فصل سوم، آزادى، قانون، عدالت، مشارکت، تسامح و تساهل؛ فصل چهارم، تطبیق تعاریف: مفهوم جامعۀمدنى اسلامى از نظر کلى و فلسفى و حقوق مدنى و جامعه‏شناختى؛ فصل پنجم، جامعۀمدنى اسلامى؛ فصل ششم، اقدامات پیامبر اکرم (ص): پیمان‏نامه با یهودیان، عقد اخوت

کلیدواژگان :