بررسی تلاش های علمی و عملی علامه شعرانی در تبيين حديث

نشریه : حدیث پژوهی

نویسنده : پديدآورنده : فتحیه فتاحی زاده
پديدآورنده : سعيده کاظم توری

سال / شماره پیاپی / صفحه

چکیده :

علامه شعرانی از جمله محدثانی است که به سبب وسعت اطلاعات خود در علوم معقول و مننقول ، به شرح و فهم بسیاری از روایات موجود در کتب حدیثی پرداخته وپرده ابهام از چهره آنها برگرفته است.

کلیدواژه‌های مقاله :علامه شعرانی