نگرشى بر نظام اجتماعى، سیاسى در قرآن و حدیث

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : كارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
مرکز آموزشی : دانشكده اصول دین قم
سال دفاع : 1378

چکیده :

(1)
نگرشى بر نظام اجتماعى، سیاسى در قرآن و حدیث

كاظمى، سیدرضا

كارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشكده اصول دین قم
استاد راهنما: آیةاللَّه معرفت، محمّدهادى
استاد مشاور: آیةاللَّه آصفى، محمّدمهدى
1378
168ص

این نوشتار در پاسخ به دو سؤال مطرح شده است كه اولاً آیا از قرآن و سنّت مى‏توان طرحى براى نظام اجتماعى سیاسى اسلام استنباط كرد یا نه؟ و ثانیاً در صورت اثبات، عنوان این نظام چیست و ماهیت و شكل آن كدام است؟ نگارنده در پایان‏نامه خود، به طور اجمال، از نظر آیات قرآن و احادیث، عنوان نظام اجتماعى را «امّت»، و عنوان نظام سیاسى را «امامت» قرار داده و بر این عقیده است كه با توجّه به تعریف ویژه این دو نظام، هر دو توأم با هم و لازم و ملزوم هم‏اند. وى به عنوان توضیح در ادامه مى‏نویسد: «به بیان دیگر، اگر پذیرفته شود كه اسلام، دینى است اجتماعى، و دگرگونى جامعه و پدیدار شدن نظام اجتماعى جدید به جاى نظام قبیله‏اى و قومى توسط پیامبر اكرم انجام گرفته، پس باید پذیراى این مطلب شد كه این نظام اجتماعى، توأم با یك نظام سیاسى مناسب است، به‏نحوى كه تفكیك بین این دو، منجر به فساد و اضمحلال امّت مى‏گردد». این جستار، از یك مقدّمه و چهار فصل تشكیل یافته است. فصل اوّل، سه گفتار دارد: در گفتار اوّل، منشأ اجتماع بیان شده، كه در این زمینه از جمع نظریات اندیشمندان اجتماعى استفاده شده است. در گفتار دوم، معناى جامعه و تعاریف جامعه از نظر فلاسفه اجتماعى بیان شده و پس از نتیجه‏گیرى از آنها، نظرگاه قرآنى در این زمینه را بیان نموده است. در گفتار سوم، بحث از نظام اجتماعى است و این‏كه مقصود از نظام اجتماعى در لغت و اصطلاح چیست؟ و مراد از نظام اجتماعى قرآن چیست؟ آیا این دو جداى از هم‏اند یا نه؟ فصل دوم نیز از چهارگفتار تشكیل شده است. در گفتار اوّل، نظام اجتماعى در قرآن كه با عنوان «امّت» بیان شده، توضیح داده شده، و سپس، مفاهیم اجتماعى كه به دو دسته خُرد و كلان در قرآن آورده شده، مورد بحث و بررسى قرار گرفته است، در ادامه نیز به توضیح واژه «امّت» در لغت و اصطلاح پرداخته شده و موارد استعمال آن شرح شده است. گفتار دوم، در باب تعریف امّت در بیان صاحب‏نظران است. در گفتار سوم، پیشینه و تحوّل در مفهوم امّت مشخّص شده است و در گفتار چهارم نیز عناصر تشكیل دهنده امّت - كه در چهار عنصر خلاصه مى‏شود - بیان شده است. فصل سوم، این فصل با عنوان «بافت امّت» در هفت گفتار منظّم شده، كه گفتار اوّل، یك مقدّمه و پیش‏گفتار توضیحى در مورد این مقوله دارد. در گفتار دوم این فصل، منظور از بافت در این موضوع توضیح داده شده و در گفتار سوم، بیان شده كه قرآن، این بافت را تحت عنوان «ولاء» نسبت به امّت و جامعه، ایدئال خود ذكر كرده است. گفتار چهارم به بحث ولاء و ولایت اختصاص یافته و اهمّیت ولایت در جامعه اسلامى توضیح داده شده است. در گفتار پنجم، ولاء و ولایت از نظر كتب لغت، بررسى و تجزیه و تحلیل شده، و در گفتار ششم، همین واژه در فرهنگ قرآن، بررسى شده است و در ادامه، مراد از ولاء و ولایت در قرآن، آشكار شده و ولاء منفى و مثبت از هم جدا دانسته شده است. نگارنده، در فصل چهارم با عنوان «امّت و نظام امامت» از یك مقدّمه و چهار گفتار تشكیل شده است مقدّمه این فصل به توضیح امامت نظام سیاسى امّت پرداخته و ضمن آن، نظریه نظام سیاسى امامت را از دیدگاه امام خمینى‏قدس سره شرح داده و طرح نظام سیاسى و بافت امّت را نیز عنوان نموده است. وى در گفتار اوّل، به اثبات هم‏ریشه و هم‏معنا بودن امّت و امامت پرداخته و در گفتار دوم، معناى امام و امامت در فرهنگ دینى را توضیح داده و در پایان نیز كلامى را از فارابى نقل نموده است. گفتار سوم، طرح پرسش و پاسخى در باب اصل امامت و نیاز به امام در جامعه است كه با استنباط از آیات و روایات، نتیجه كلّى بحث، به دست آمده است. گفتار چهارم، درباره امامت عامّه است كه این گفتار نیز با پرسش و پاسخى در توضیح این مطلب آغاز شده و با كلامى از امام خمینى(ره) و مرحوم نایینى در باب حكومت اسلامى پایان یافته است.

کلیدواژگان :