منابع اندیشه مذهبى شیعه

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : كارشناسى ارشد الهیات و معارف اسلامى
مرکز آموزشی : مركز تربیت مدرس دانشگاه قم
سال دفاع : 1373

چکیده :

(۲)
منابع اندیشه ى مذهبى شیعه (قرآن, سنت و عقل)

شیروانى، على

كارشناسى ارشد الهیات و معارف اسلامى
مركز تربیت مدرس دانشگاه قم
استاد راهنما: معرفت، محمد هادى
۱۳۷۳

مباحث این پایان نامه در سه فصل تنظیم شده است. در فصل اول درباره ى قرآن, موضوعاتى چون تحدى قرآن, مصونیت قرآن از تحریف, حجیت ظواهر قرآن, ظاهر و باطن قرآن و ناسخ و منسوخ قرآن بررسى شده و در فصل دوم در مورد سنت, مباحثى مانند سنت رسول الله و ادله ى حجیت آن, سنت امامان دوازده گانه (ع) و لزوم رجوع به آن, سنت صحابى از نظر شیعه و اهل سنت و راههاى دستیابى به سنت معصومین آمده است. فصل سوم به بررسى عقل اختصاص داده و در آن از منزلت عقل در قرآن, حدیث, كلام و فقه شیعه بحث شده است .

کلیدواژگان :