مقدار مَهرُ السُّنّه

پرسش :

مهر السنه چه مقدار است؟پاسخ :

گزارش هاى متعدّدى ، مهريّه ازدواج هاى پيامبر(ص) را به عنوان سنّتِ نهاده شده ايشان در زمينه ازدواج ، ذكر كرده اند . اين گزارش ها ، در شيعه و اهل سنّت ، مقدارِ ثابت و معيّنى را براى مهريّه ياد شده ، ذكر كرده اند . اين نقل ها ، مهريّه زنان و دختران پيامبر(ص) و نيز دختران خاندانِ ايشان را «دوازده و نيم اوقيه نقره» برابر با «پانصد دِرهم» دانسته اند و تنها دو نقل ، يكى از شيعه[۱]و يكى از اهل سنّت ،[۲]مهريّه يكى از زنان پيامبر(ص) به نام اُمّ حبيبه را بيش از اين مقدار ـ يعنى چهار هزار درهم ـ دانسته اند .[۳]البتّه امام باقر(ع) اين استثنا را نه تصميم پيامبر(ص) ، بلكه امضا و تقرير كار نجاشى ، حاكم حبشه ، خوانده است . نجاشى ، وكيل پيامبر(ص) در خواستگارى و عقد اُمّ حبيبه (از زنان هجرت كرده به حبشه) بود و براى او مهر چهار هزار درهمى تعيين كرد و آن را از جانب خود پرداخت و پيامبر(ص) هم سخن و اعتراضى بر زبان نياوردند .


[۱]كتاب من لايحضره الفقيه : ج ۳ ص ۴۷۳ ح ۴۶۵۴ ، علل الشرائع : ص ۵۰۰ ح ۱ .

[۲]مسند ابن حنبل : ج ۱۰ ص ۳۹۵ ح ۲۷۴۷۷ ، السنن الكبرى : ج ۷ ص ۳۷۹ ح ۱۴۳۳۴ .

[۳]گفتنى است كه يك نقل از ابو هريره ، صداق مسلمانان را هنگام حيات پيامبر صلى اللّه عليه و آله ، كمتر از اين ، يعنى ده اوقيه برابر چهارصد درهم دانسته است و برخى گزارش هاى مربوط به ازدواج على عليه السلام و فاطمه عليها السلام ، بهاى زرهى را كه على عليه السلام پس از خواستگارى فاطمه عليها السلام تقديم پيامبر صلى اللّه عليه و آله كرد ، چهارصد درهم دانسته اند ؛ امّا نقل ديگرى ، آن را سى درهم دانسته است كه احتمالاً اشتباه و تصحيف دينار است .پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت