عوامل مؤثر در بروز مصیبت و نقش عدالت از دیدگاه آیات و روایات

نشریه : سفینه

نویسنده : پديدآورنده : صدیقه نصیراوغلی خیابانی
پديدآورنده : ناهید رئیسی

سال / شماره پیاپی / صفحه 87 ـ 109

چکیده :

هدف از ابتلای پيامبران و اولیای الهی به مصایب، استحقاق بيشتر آنان براي کسب درجات است، اما هدف از ابتلاي انسان‌هاي عادي، تذكر، توبيخ و كفارۀ گناهان یا آزمون الهی و یا رشد و تکامل آنهاست. پس حوادث و مصایب تلخ و ناگوار زندگی، افراد را در مسیر رشد و کمال، یا زیان و ضلال قرار می‌دهند تا سره از ناسره شود جدا و تمامی ‌شعارها و ادعاها با اعمال آزموده، درجه صبر و شكيبايي‌ آشكار و عيار ايمان افراد معلوم گردد. در اين مقاله، عوامل مصیبت با استناد به آيات قرآن و روايات معصومين: بررسي مي‌شود تا روشن گردد که آيا مصيبت از جانب خداوند بوده و با عدالت او ناسازگار است و يا خود انسان نيز در آن نقش دارد؟ و مهم‌ترين عوامل مؤثر در بروز مصايب كدام‌اند؟

کلیدواژه‌های مقاله :مصیبت، ابتلا، قرآن، صبر، عدالت.