تبیین جایگاه و اصول رفتار اقتصادی مطلوب از دیدگاه امام علی(ع)

نشریه : پژوهشنامه نهج البلاغه

نویسنده : پديدآورنده : محمد رضا یوسف زاده

سال / شماره پیاپی / صفحه 1-13

چکیده :

محدودیت منابع در برابر نامحدود بودن خواست‌ها، تغییرات مستمر محیط های حرفه‌ای، تغییر در نقش و انتظارات شغلی، مفاهیمی مثل استفادة بهینه از منابع، توزیع عادلانة منابع، فقرزدایی، آماده شدن برای شرایط غیرقابل‌پیش‌بینی، قناعت، بحران منابع، الگوی صحیح مصرف، سخت‌کوشی و جدیت، اجتناب از تکاسل و تن‌پروری، مدیریت درآمد و هزینه، تعهد نسبت به منابع ملی، اصلاح فرهنگ کار، شکستن باورهای نادرست در زمینة کار، خوداتکایی و استقلال و عدم‌وابستگی به غیر و این نکته که هیچ‌چیز در دنیا آسان و رایگان به دست نمی‌آید و مهم‌تر از همه این نکته که مهم‌ترین منبع و ثروت، قدرت فکر و ذهن انسان است و مسائلی از این قبیل با مفهوم تربیت و رفتار اقتصادی عجین هستند. رفتار اقتصادی همانند سایر رفتارها متأثر از نظام باورها و مکتب فکری مورد پذیرش افراد و جوامع است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل محتوی بخشی رهنمود‌ها و دیدگاه‌های امام علی(ع) پیرامون رفتار اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که پرهیز از لیبرالیسم اقتصادی، پرهیز از استثمار، اجتناب از انحصارگرایی، پرهیز از اسراف، تفکر حکومتی مطلوب، توجه به عمران و آبادانی، نظارت بر رفتار اقتصادی، مشارکت اقتصادی، حفظ کرامت انسانی و جهاد اقتصادی معرف رفتار اقتصادی مطلوب هستند.

کلیدواژه‌های مقاله :نهج‌البلاغه؛ رفتار اقتصادی؛ مدیریت منابع؛ فرهنگ کار