مواردی از اعجاز علمی قرآن

پرسش :

برخی از موارد اعجاز علمی قرآن کدام اند؟پاسخ :

قرآن هر چند در روزگاری نازل شد که دانش بشری ناچیز بود، امّا از پدیده های طبیعی و رفتار آنها سخن گفته است. همزمان با پیشرفت علمی بشر، این موارد بیشتر شناخته شدند و حتّی این آیات به دلیل پیگیری دانشمندان مسلمان، موجب رشد دانش هم گردیدند.

در باره اعجاز علمی قرآن و اشاره آن به اسرار آفرینش، آثار زیادی منتشر شده است. برخی از موارد اعجاز علمی قرآن، عبارت اند از:

ـ حرکت زمین؛[۱]

ـ جفت بودن گیاهان و رُستنی ها؛[۲]

ـ جفت بودن همه آفریده ها؛[۳]

ـ قانون جاذبه؛[۴]

ـ اسرار آفرینش کوه ها؛[۵]

ـ پیدایش گیتی؛[۶]

ـ وجود حیات در دیگر ستارگان؛[۷]

ـ وسایل نقلیّه جدید[۸](پیدایش وسایل حمل و نقل، محصول کشف قوانین آفرینش توسّط دانشمندان است؛ قوانینی که بشر از ابتدا آنها را نمی دانست).


[۱]. سورۀ نمل، آیۀ ۸۸؛ سورۀ نحل، آیۀ ۱۵؛ سورۀ لقمان، آیۀ ۱۰؛ سورۀ رعد، آیۀ ۳؛ سورۀ حجر، آیۀ ۱۹؛ سورۀ انبیاء، آیۀ ۳۱؛ سورۀ نمل، آیۀ ۶۱؛ سورۀ فصّلت، آیۀ ۹؛ سورۀ ق، آیۀ ۷؛ سورۀ مرسلات، آیۀ ۲۷.

[۲]. سورۀ طه، آیۀ ۵۳؛ سورۀ شعراء، آیۀ ۷؛ سورۀ لقمان، آیۀ ۱۰؛ سورۀ ق، آیۀ ۷.

[۳]. سورۀ ذاریات، آیۀ ۴۹.

[۴]. سورۀ رعد، آیۀ ۲.

[۵]. سورۀ لقمان، آیۀ ۱۰؛ سورۀ نحل، آیۀ ۱۵؛ سورۀ مرسلات، آیۀ ۲۷؛ سورۀ نبأ، آیۀ ۶ و ۷.

[۶]. سورۀ فصّلت، آیۀ ۹ و ۱۱؛ سورۀ نازعات، آیۀ ۲۷- ۳۲.

[۷]. سورۀ الرحمن، آیۀ ۲۹.

[۸]. سورۀ نحل، آیۀ ۸.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت