مانند قرآن در زمان پیامبر(ص)

پرسش :

آیا در زمان حیات پیامبر(ص)، مانند قرآن ارائه شد؟پاسخ :

قرآن نازل شد و خود را معجزه خواند و از دشمنانش خواست که اگر می توانند، با کمک همه انس و جن، مانند آن را بیاورند. دشمنان قرآن و اسلام، دست به هر کاری برای مقابله با قرآن می زدند. از این رو، در عصر پیامبر اسلام(ص)، افرادی مانند: مُسَیلَمه، طُلَیحه، اَسوَد، سَجاح و دیگران، ادّعای پیامبری کردند و به زعم خودشان تلاش کردند که چیزی مانند قرآن بیاورند.

مُسَیلَمه در سال دهم هجری، در شهر یَمامه ادّعای نبوّت کرد. وی در زمان خلیفه اوّل، در سال یازدهم هجری، به وسیله لشکر اسلام کشته شد و به «مُسَیلَمه کذّاب» مشهور گردید.

به عنوان نمونه از ترجمه آیات ادّعایی این پیامبر دروغین، می توان به این مورد اشاره نمود: «سوگند به گوسپندان و رنگ های آنان. و از همه شگفت تر، گوسپندان سیاه و شیرهای آنها، که خودشان سیاه اند و شیرشان سفید!».پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت