برخورد کافران با اعجاز قرآن

پرسش :

کافران و مخالفان اعجاز قرآن، چه نسبت هایی به آن می دادند؟پاسخ :

کلمات، لحن و معارف قرآن، به مردمانی که اسیر بت پرستی و بردگی سران کفر بودند، جان بخشیده بود. کافران که نمی توانستند مثل و مانندی برای قرآن بیاورند و یا کسانی را که ایمان آورده بودند از آن دور کنند، در رویارویی با قرآن، نسبت های ناروایی به قرآن و پیامبر(ص) می زدند که در برخی آیات و روایات، بدانها اشاره شده است:

ـ قرآن، سحر و جادوست.[۱]

ـ پیامبر، مجنون است.[۲]

ـ پیامبر، کاهن (فالگو و پیشگو) است.[۳]

ـ پیامبر، شاعر است.[۴]

ـ قرآن، افسانه پردازی است.[۵]

ـ پیامبر، قرآن را از دیگران آموخته است.[۶]


[۱]. سورۀ سبأ، آیۀ ۴۳؛ سورۀ قمر، آیۀ ۲؛ سورۀ صف، آیۀ ۶؛ سورۀ مدّثّر، آیۀ ۲۴.

[۲]. سورۀ حجر، آیۀ ۶؛ سورۀ صافّات، آیۀ ۳۶؛ سورۀ دخان، آیۀ ۱۴؛ سورۀ قلم، آیۀ ۵۱؛ سورۀ ذاریات، آیۀ ۵۲؛ سورۀ سبأ، آیۀ ۴۳.

[۳]. سورۀ طور، آیۀ ۲۹؛ سورۀ حاقّه، آیۀ ۴۲.

[۴]. سورۀ انبیاء، آیۀ ۵؛ سورۀ صافّات، آیۀ ۳۶؛ سورۀ طور، آیۀ ۳۰؛ سورۀ حاقّه، آیۀ ۴۱.

[۵]. سورۀ انعام، آیۀ ۲۵؛ سورۀ انفال، آیۀ ۳۱؛ سورۀ قلم، آیۀ ۱۵؛ سورۀ نحل، آیۀ ۲۴؛ سورۀ فرقان، آیۀ ۵.

[۶]. سورۀ دخان، آیۀ ۱۴؛ سورۀ نحل، آیۀ ۱۰۳؛ سورۀ فرقان، آیۀ ۴ و ۵.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت