شاخص‏ هاى سخن گفتن در اسلام

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : سهراب مروتی
پديدآورنده : محمد رضا شیرخانی
پديدآورنده : قدرت ذوالفقاری فر

سال بیست وسوم / شماره پیاپی 197 / صفحه 125-139

چکیده :

سخن و چگونگى بيان آن، در هر زبانى از ضروريات روزآمد زندگى انسان و جوامع بشرى است. بنابراين، در آموزه هاى دينى، به‏ ويژه قرآن كريم و احاديث معصومان عليهم‏ السلام به‏ صورت پيدا و پنهان، درباره سخن و مؤلفه هاى مرتبط با آن اشارات گوناگونى به ميان آمده است. اين پژوهش با رويكرد تحليلى و مطالعه اسنادى، شاخص‏ هاى بارز سخن، از آيات قرآن كريم و سخنان معصومان عليهم ‏السلام استخراج شده است. براى دستيابى به اين مهم، چگونگى و چرايى كاربرد سخن را در گستره آيات و روايات تحليل مى ‏كند و در تبيين مسئله به اين يافته ها دست مى ‏يابد كه ويژگى ‏هايى مانند: هدف‏ محورى، پرمحتوايى، تبيين حقيقت، نرم‏گويى، صداقت، صراحت، شادابى و نشاط‏ آفرينى، تكريم عمومى، پرهيز از غيبت و دروغ‏گويى و... از شاخص‏ هاى بارز اثربخشى سخن مطلوب به ‏شمار مى ‏آيند.

کلیدواژه‌های مقاله :سخن اثربخش، گفتار مؤثر، سخن مطلوب، شاخص‏هاى سخن، سخن در قرآن، سخن در حديث