مراحل تربيت عبادى معنوى با تأكيد بر نماز و روزه

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : مهدی شکرالهی

سال بیست و دوم / شماره پیاپی 194 / صفحه 29-43

چکیده :

بى شك هر سنى داراى ويژگى ها و اقتضائاتى است. نتيجه بخش بودن فرايند تربيت و آموزش در صورتى است كه براساس مراحل رشد، تحول روانى و ويژگى هاى هر دوره، اقدام به برنامه ريزى نمود. مهم ترين عامل عدم موفقيت والدين در تربيت عبادى، اطلاع نداشتن از ويژگى ها، مراحل و شيوه آموزش وظايف و تكاليف عبادى است. اين مقاله با روش توصيفى ـ تحليلى در پى آن است تا با استناد به روايات تربيتى و منابع دينى، مهم ترين مراحل تربيت عبادى را ترسيم نمايد. حاصل تحقيق بيانگر اين است كه در بين فروع دين، نماز و روزه بيش از ديگر اعمال عبادى، ضرورت آموزشى به كودكان از دوران كودكى را دارند. شروع رسمى آموزش نماز از 7 سالگى و روزه از 9 سالگى تعيين شده است. با رشد جسمى و ذهنى كودك، به تدريج زمينه تعليم احكام و شرايط عبادات و همچنين آموزش ساير واجبات و مستحبات، مهيا مى گردد. اين تحقيق به دنبال ارائه راهكار عملى براى آموزش وظايف و تكاليف عبادى است كه براى آن دست كم شش مرحله قابل تصور است. تحقق كامل و صحيح تربيت عبادى زمانى خواهد بود كه كودك به آخرين مرحله، به عنوان مهم ترين هدف اين پژوهش، نايل گردد.

کلیدواژه‌های مقاله :آموزش، تربيت عبادى، مراحل تربيت، نماز، روزه و مستحبات