جايگاه عقل در قلمرو دين

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : محمود خیراللهی

سال هفدهم / شماره پیاپی 132 / صفحه

چکیده :

هدف اين مقال، بررسي و تحليل راه‏كارهاي حياتي دين و نقش آن در سرنوشت فردي و اجتماعي انسان و نيز جايگاه حساس عقل در قلمرو دين و نيز آسيب ‏شناسي عقل و دين و رابطه آن دو با يكديگر مي‏ باشد. آيا عقل و وحي حجت ذاتي دارند؟ مهم‏ترين پشتوانه اخلاق و وظايف انساني كدامند؟ اين نوشتار با رويكرد نظري نوعي هشداري است دردمندانه به رهبران دين كه در تفسير متون ديني و تحليل اصول و مباني عقيدتي و صدور فتوا و بيان وظايف شرعي، رهيافت‏ هاي عقل را مدّنظر داشته باشند. برخي يافته‏ هاي مهم اين مقاله عبارتند از: حجت ذاتي عقل و وحي، تعهد و ايمان فردي مهم‏ترين پشتوانه براي اخلاق و وظايف انساني است. سرانجام نويسنده در تلاش است تا بين دو رويكرد عقل‏ گرايي و دين ‏گرايي، تنش ‏زدايي نموده و ميان آن دو آشتي برقرار كند.

کلیدواژه‌های مقاله :عقل، وحي، دين، تعبّد، تعقّل، حسن و قبح عقلي، معجزه، سكولاريزم