شيعيان واقعى و مشاهده فراسوى دنيا

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : محمد تقی مصباح یزدی

سال بیست و پنجم / شماره پیاپی 230 / صفحه 5-12

چکیده :

اين مقاله به ويژگى شيعيان در مشاهده فراسوى جهان مى پردازد. به اجمال مى توان فهميد كه ممكن است انسان در همين سراى دنيا بهشت و جهنم را مشاهده و درك كند، چنان كه رسول اكرم صلى الله عليه و آله، در شب معراج بهشت و جهنم را مشاهده كرده و اين معنا اختصاص به حضرات معصومان عليهم السلام دارد. گاهى نيز ممكن است برخى مؤمنان بهشت و جهنم را به صورت مكاشفه ببينند، شبيه آنچه عرفا ادعا مى كنند. همچنين ممكن است درك بهشت و جهنم به اين معنا باشد كه مؤمنان چنان بر بهشت و جهنم تمركز يافته و همه فكر و ذكرشان شده است كه گويا اين تمركز آنان را از غير آخرت بازداشته است؛ گويى بهشت و جهنم را مى بينند.
آنچه از ما انسان هاى عادى ساخته است اينكه چنان فكر و ذهن خود را بر امور آخرت متمركز كنيم كه بهشت و جهنم را باور كنيم؛ گويى آن را مى بينيم. بهترين راه تحصيل اين حالت، انس انسان با قرآن است و تدبر و تأمل در معانى و مفاهيم قرآنى است. به گونه اى كه به هنگام قرائت قرآن در آيات مربوط به بهشت و جهنم و رحمت، چنان در آن تدبر كنيم كه گويى مخاطب آيات قرآن خود ما هستيم.

کلیدواژه‌های مقاله :اولياى خدا، آخرت، دنيا، بهشت، جهنم