ويژگى ‏هاى برجسته شيعيان واقعى؛ توصيفى ديگر

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : محمد تقی مصباح یزدی

سال بیست و چهارم / شماره پیاپی 216 / صفحه 5-10

چکیده :

اين مقاله در مقام بيان ويژگى هاى شيعيان واقعى از زبان اميرمؤمنان على عليه السلام است. برخى از ويژگى هاى شيعيان واقعى عبارتند از: همواره ذكر خدا بر زبانشان جارى است، از دنيا رويگردانند، آثار توجه به خدا در چهره آنان هويداست، راهبان شب و شيران روز هستند. حليم و بردبارند. كريم و بزرگوارند. زمين را فرش خود، آب را عطر و قرآن را شعار خود قرار داده اند. در ميان مردم گمنام هستند. نسبت به پست و مقام دنيايى بى اعتنا هستند. شرّ ايشان به كسى نمى رسد. دل هايشان غمناك و خواسته هايشان اندك است. به كسى اظهار نياز نمى كنند. گشاده رو و با خوش رويى با مردم برخورد مى كنند. داراى عزت نفس هستند. نيازهايشان اندك و به لقمه نانى اكتفا مى كنند.

کلیدواژه‌های مقاله :شيعيان، رضوان الهى، ايمان مدارى، كرامت و حلم، آزمندى و خشم