بررسی نسبت میان عقل و وحی در معرفت خداوند از منظر روایات اهل‌بیت (علیهم السلام)

نشریه : حدیث و اندیشه

نویسنده : پديدآورنده : فرهاد رحمان پور
پديدآورنده : سید مهدی مرتضوی

سال دوازدهم / شماره پیاپی 23 / صفحه 62-85

چکیده :

نسبت بین عقل و وحی و یا به تعبیر دیگر کارکردهای متقابل عقل و وحی به‌ویژه در حوزۀ معرفت خداوند از مشخصه‌ها و نتایج بحث «عقل و وحی» است. این بحث از سده ­های نخستین اسلامی در قالب های مختلفی مورد توجه اندیشمندان مسلمان بوده است. در این پژوهش، ابتدا موضوع حجیت و اعتبار عقل در حوزۀ معرفت خداوند و محدودیت و نیاز آن بر اساس روایات بررسی می ­شود. آن­گاه کارکردهای عقل و وحی و نسبت میان آن دو با تکیه بر معرفت خاصی که روایات اهل‌بیت(علیهم السلام) در این حوزه در اختیار می گذارند، تبیین می‌گردد.

کلیدواژه‌های مقاله :عقل؛ وحی؛ معرفت خداوند؛ روایات؛ توحید