تأملِ اندکِ رسانگیِ طرح واره های خطبه 3 نهج البلاغه در واژه «ابل»

نشریه : پژوهش نامه علوی

نویسنده : پديدآورنده : نصرالله شاملی
پديدآورنده : محسن سالاری

سال هفتم / شماره پیاپی 14 / صفحه 59-72

چکیده :

اولین دیدگاهی که شایسته است از آن به نهج البلاغه نگریسته شود گزاره های شناختی آن است . در این میان بحث رسانگی طرح واره ها به همراه شباهت براساس استعاره های مفهومی و برحسب ویژگی های قلمرویی مبدأ و مقصد در نهج البلاغه، مفهوم بسیار گسترده دارد. رسانگی که بهترین صفت استعاره مفهومی در این جستار است برپایه واژة «ابل» در خطبه سوم با بسط در مفاهیم مختلف تحلیل می شود و در این راستا به صورت توصیفی- تحلیلی براساس چارچوب استعاره ساختی و رسم طرح واره های تصویری مبدأ و مقصد، آموزه های دینی و تربیتی با ذکر مثال های متنوع خطبه سوم بیان می گردد. لیکن در این موضوع آنچنان که باید و شاید کمتر بحث نظری شده است. البته فارغ از جنبه معرفتی موضوع ، آثار و نتایج عملی گفتمان هایی از این دست تأثیر شگرفی در زندگی فردی و اجتماعی می گذارد.

کلیدواژه‌های مقاله :نهج البلاغه؛ رسانگی؛ استعاره مفهومی؛ طرح واره؛ ابل