ضرورت توجه به روی آوردهای نوین معناشناسی

نشریه : علوم و معارف قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : علی رازی زاده

سال دوم / شماره پیاپی 7 / صفحه 5-8

چکیده :

دریافت صحیح و کامل مقصود متن(شفاهی یا مکتوب)، همواره مهم ترین و اساسی ترین چالش اندیشمندان و پژوهشگران عرصۀ مطالعات دینی به شمار آمده است. این چالش چنان اهمیت دارد که شاید گزاف نباشد اگر گفته شود مسئله اصلی مطالعات اسلامی از ابتدا تا کنون فهم متن و تبیین آن است.