ویژگی های منبع لغوی در فهم معارف قرآن و حدیث

نشریه : علوم و معارف قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : محمد حسن ربانی بیرجندی

سال دوم / شماره پیاپی 7 / صفحه 27-30

چکیده :

از جمله ارکان مهم در فهم مراد قران و حدیث، بهره گیری از منابع لغوی عرب است. با توجه به ویژگی های متون مقدس اسلامی ضروری است منابع لغوی که در این عرصه مورد استفاده قرار می گیرند، دارای دو ویژگی نزدیکی به زمان وحی و صدور حدیث و همچنین استناد به سماع از عرب باشد. در این نوشتار به تبین این دو ویژگی پرداخته می شود.

کلیدواژه‌های مقاله :فقه الحدیث،شعر جاهلی،کتاب لغت