بررسی و تحلیل صنایع بدیعی در کلام امام رضا(ع) و امام سجاد(ع)

نشریه : فصلنامه فرهنگ رضوی

نویسنده : پديدآورنده : مصطفی اسفندیاری
پديدآورنده : حسین ناظری
پديدآورنده : علی رضا نادریان لایین

سال پنجم / شماره پیاپی 19 / صفحه 41-72

چکیده :

آرایه های بدیع زیورهایی هستند که سخن را آراسته و فهم کلام را آسان تر و زبان عادی را به زبان هنری نزدیک­تر می­ سازند. کاربست این آرایه ها در کلام از شاخصه های توانمندی گوینده است. سخنان گوهربار ائمه(ع) که سرشار از بلاغت، فصاحت و انواع مسائل فنی و ادبی است متأثر از آشنایی با قرآن و علم الهی از منظر ادبی وبلاغی در درجه بالایی قرار دارد و دریایی از علوم ادبی وبلاغی است. این بزرگواران با به کارگیری صنایع بدیعی تاثیر کلام خویش را دوچندان کرده اند. نکته قابل توجه این که خطابه عربی بیشتر در زمینه بررسی آرایه های بیانی مورد توجه پژوهشگران بوده و کمتر از منظر آرایه های بدیعی مورد پژوهش قرار گرفته است. دراین پژوهش به روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی آرایه ­های بدیعی(معنوی) در کلام امام سجاد(ع) و امام رضا(ع) به ارزیابی و شناخت عناصر زیبایی شناسی معنوی و تاثیرآن ها در کلام این دو بزرگوار پرداخته ایم.

کلیدواژه‌های مقاله :امام رضا(ع)؛ امام سجاد(ع)؛ آرایه‌های بدیعی