واکاوی ترجمۀ پورعبادی از حکمت های رضوی بر اساس سیستم تحریف متن آنتوان برمن

نشریه : فصلنامه فرهنگ رضوی

نویسنده : پديدآورنده : سیدمهدی مسبوق
پديدآورنده : ابوذر گلزار خجسته

سال پنجم / شماره پیاپی 19 / صفحه 105-122

چکیده :

"آنتوان برمن" مترجم، نظریه ­پرداز، فیلسوف و تاریخ ­نگار علم ترجمه است که تحت تأثیر فلسفه، نگاهی نو به مطالعات ترجمه داشت. "برمن" در جایگاه مترجم و نظریه ­پرداز، توجه ویژه ­ای به متن اصلی دارد و به وفاداری مترجم در ترجمه معتقد است. این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی از نوع انتقادی سامان یافته است ترجمۀ عباس پورعبادی از حکمت­ های رضوی را بر اساس هفت مؤلفه از عوامل تحریف متن آنتوان برمن شامل عقلایی ­سازی، شفاف­سازی، اطناب کلام، تفاخرگرایی، غنازدایی کیفی، غنازدایی کمّی و تخریب ضرب ­آهنگ متن، نقد و بررسی کرده است. برآیند پژوهش نشان می ­دهد که در بین هفت مؤلفۀ یادشده، اطناب کلام از پربسامدترین عوامل تحریف متن در ترجمۀ پورعبادی است و این مؤلفه در شفاف­ سازی نیز تأثیر گذاشته و در مواردی شاهد افزایش مؤلفۀ شفاف­ سازی در ترجمۀ او هستیم. از جهت انتقال ساختار و محتوا نیز در مجموع، ترجمه­ ای وفادار به متن اصلی ارائه کرده و در سه حوزۀ غنازدایی کیفی، غنازدایی کمّی و تخریب ضرب ­آهنگ متن، کمترین انحراف را از متن اصلی داشته است.

کلیدواژه‌های مقاله :حکمت های رضوی؛ ترجمه؛ عباس پورعبادی؛ آنتوان برمن