بررسی تطبیقی تفسیر العیاشی و آثار شیخ صدوق بر محور اسانید

نشریه : فصلنامه علمی پژوهشی علوم حدیث

نویسنده : پديدآورنده : امید پیشگر
پديدآورنده : عبدالرضا زاهدی

سال بیست و دوم / شماره پیاپی 86 / صفحه 75-101

چکیده :

تفسیر العیاشی، تفسیر مأثوری است که روایات آن به شکل مرسل در اختیار ما قرار دارد. این روایات گر چه از سوی برخی صاحب‌نظران تلقی به قبول شده است، اما ارسال در سند، ضعفی است جدی که به سادگی نمی‌توان از آن چشم پوشید. بررسی تطبیقی روایات چنین آثاری با متن منابعی که روایات را به شکل مسند نقل کرده‌اند، یکی از روش‏های رایج در بین حدیث‌پژوهان برای رفع این نقیصه است. در این پژوهش برای بازیابی و یا یافتن اسانیدی برای روایات مرسل این تفسیر از روایات به یادگار مانده از شیخ صدوق در آثارش کمک گرفته شد که با مطابقت این دو، آثار و نتایج سودمندی حاصل گردید؛ بازیابی اسانید 21 روایت تفسیر العیاشی و نیز اعتباربخشی به 110 روایت آن از نتایج این تحقیق است.

کلیدواژه‌های مقاله :تفسیر العیاشی؛ آثار شیخ صدوق؛ اسانید؛ بررسی تطبیقی