نگاهی به یک باور؛ بررسی جمله مشهور «هیچ کاخی برپا نمی شود مگر آن که کوخی کنار آن بنا شود یا ویران گردد»

نشریه : علوم و معارف قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : محمد حسین صالح آبادی

سال اول / شماره پیاپی 3 / صفحه 7-19

چکیده :

این نوشتار، عبارت مشهور هیچ کاخی بر پا نمی شود، مگر آنکه کوخی کنار آن، بنا شود یا ویران گردد _ که در چند دهه اخیر به عنوان حدیث، بسیار به کار رفته است _ را بررسی می کند.

کلیدواژه‌های مقاله :تهی دستان، زکات، فقر، ثروت مشروع، احادیث جعلی، علوم و معارف حدیث