نوآوری های مزّی در «تهذیب الکمال»

نشریه : علوم و معارف قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : پرویز رستگار
پديدآورنده : عاطفه خاتمی

سال اول / شماره پیاپی 3 / صفحه 55-72

چکیده :

علم رجال، علم به احوال راویان حدیث به شمار می رود که مهمترین هدف آن، آگاهی از ارزش یک راوی و تشخیص حدیث صحیح از غیر صحیح است.

کلیدواژه‌های مقاله :عبدالغنی مقدسی، الکمال فی اسماء الرجال، کتب رجالی اهل سنت، علم رجال