فلسفه عصمت انبیا و امامان علیهم السلام

نشریه : علوم و معارف قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : پریچهر سیلانی

سال اول / شماره پیاپی 3 / صفحه 73-91

چکیده :

از جمله ویژگی های انبیا و ائمه(ع) عصمت است. عصمت موهبتی به شمار می آید که از سوی خداوند حکیم به آنان اعطا شده است.

کلیدواژه‌های مقاله :عصمت از گناه و خطا، عصمت در دریافت و ابلاغ وحی، رهبری جامعه، فلسفه عصمت، معارف قرآن