گزارشی از پایان نامه «دانش تخریج و نقش آن در اعتبارسنجی احادیث»

نشریه : علوم و معارف قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : مهدی صفری

سال اول / شماره پیاپی 3 / صفحه 92-104

چکیده :

برای جداسازی حدیث صحیح از سقیم، دانشمندان این علم، تلاش های بسیاری کرده اند و قواعد و راه کارهایی را پایه ریزی نموده اند.