نقش و آثار مدیریت فرهنگی امام رضا(ع) بر جامعه شیعه

نشریه : فصلنامه فرهنگ رضوی

نویسنده : پديدآورنده : حسین خاکپور
پديدآورنده : مرضیه محمودی
پديدآورنده : منصوره سعیدی گراغانی

سال دوم / شماره پیاپی 8 / صفحه 31-56

چکیده :

مدیریت فرهنگی اسلامی به معنای تربیت انسان‌ها بر اساس آرمان‌های قرآن و اهل بیت(ع) است. در بینش شیعه، ضرورت و اهمیت مدیریت را باید در اصل استوار امامت جستجو کرد. در عصر امام رضا(ع)ـ به‌ویژه با توجه به جریان ولایتعهدی ـ فرصتی فراهم آمد تا ایشان با مدیریت فرهنگی، جان تازه‌ای به کالبد نیمه‌جان شیعه بخشیده و اسلام ناب محمدی را احیا کنند.
بر این اساس، نوشته حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی با رویکرد روایی ـ تاریخی به بررسی نقش و تأثیر مدیریت فرهنگی امام رضا(ع) بر جامعه شیعه پرداخته و نتایج را در قالب موارد ذیل بیان می‌دارد: نقش تعالی‌بخشی به جایگاه قرآن و اهل بیت(ع) در جامعه، احیاکنندگی سنت رسول خدا(ص) و ائمه اطهار(ع)، تبیین و تثبیت به‌ویژه در اصل مهم امامت، بالندگی و توسعه‌بخشی، نخبه‌پروری، ساماندهی،‌ حفاظت و هدایت، روشنگری، بصیرت‌افزایی و...

کلیدواژه‌های مقاله :امام رضا(ع)؛ مدیریت فرهنگی؛ شیعه