سلمان فارسى صحابى پيامبر اعظم(صلى الله عليه و آله) در يك نگاه

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : محمدرضا جواهری

سال پانزدهم / شماره پیاپی 110 / صفحه

چکیده :

سلمان فارسى معجزه مكتب تربيتى رسول اعظم(صلى الله عليه وآله) است. سلمان با راهنمايى پيامبر خدا(صلى الله عليه وآله) و اميرالمؤمنين على بن ابى طالب(عليه السلام)رشد يافت و به درجه عالى «ايمان» رسيد. وى سرآمد اصحاب پيامبر و شيعه على است و همانندى ندارد.
دقيق ترين و بهترين راه سلمان شناسى، بازشناسى شخصيت سلمان فارسى بر اساس «احاديث» پيامبر اعظم و ائمّه معصومان(عليهم السلام)است. از اين رو، اين نوشتار پس از بيان احاديث پيامبر و امامان(عليهم السلام) درباره سلمان فارسى از منابع حديثى شيعيان، به تفصيل پيام هاى احاديث نبوى موجود در منابع و كتب حديثى اهل سنّت درباره شخصيت سلمان فارسى را گزارش مى كند. از آن رو كه سلمان فارسى يك شخصيت اسلامى و جهانى است، بيان امتيازات و فضايل وى بر اساس منابع شيعه و اهل سنّت، آثار سازنده و مثبت فراوانى دارد كه مى تواند دستمايه تقريب مذاهب اسلامى و وحدت مسلمانان گردد.