اخلاق و عرفان اسلامی

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : محمد تقی مصباح یزدی

سال پانزدهم / شماره پیاپی 103 / صفحه

چکیده :

در ادامه تبيين و توضيح حديث قدسی، در جلسه قبل، حضرت استاد نكاتی در باب غفلت از خدا(به عنوان ريشه همه گناهان)، نعمت های الهی(به عنوان نشانه ای از تدبير و تقدير الهی)، غبطه نخوردن به ثروتمند، حقير نشمردن تهی دست و ذكر خاشعانه(به عنوان عامل صعود انسان) مطرح كردند. در اين جلسه، ايشان مطالبی در خصوص تأثير ايمان و معرفت بر سعادت افراد، انواع شناخت، مراتب ذكر، اطمينان(به عنوان شرط ذكر خدا)، و ملاك ارزش انسان بيان نموده اند. اميد است مقبول طبع ارباب معرفت قرار گيرد.