مديريت خشم

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : محمد حسین قدیری

سال پانزدهم / شماره پیاپی 97 / صفحه

چکیده :

هيجان ها از بزرگ ترين نعمت های الهی اند كه در انسان به وديعت نهاده شده، زندگی بدون آن ها، بی روح، تيره و ماشينی می نمايد. و سلامت روانی و عقلانی انسان ها تا حد زيادی به سلامت هيجانی وابسته است. وضعيت هيجانی می تواند قضاوت های فرد در مورد رفتارهای خود و ديگران و نيز نحوه برخوردهای اجتماعی وی را تحت تأثير قرار دهد. جلوه های هيجانی نقش های متفاوتی ايفا می كنند؛ از جمله اينكه به عنوان وسيله ای برای برقراری ارتباط با ديگران به كار می روند و فرد می تواند از طريق آن ها اطلاعاتی را در مورد احساسات، نيازها و اميال خود به ديگران منتقل نمايد. از سوی ديگر نيز ما ياد می گيريم چگونه پيام های هيجانی ديگران را بخوانيم، بازشناسی كنيم و طبق آن ها رفتاری مناسب انجام دهيم. شواهد بسياری نشان می دهند افرادی كه در زمينه احساسات و عواطف خود قوی و چيره دست هستند، يعني احساسات خود را به خوبی كنترل می كنند و احساسات ديگران را درك كرده اند و با آن ها به خوبی كنار می آيند، در هر زمينه زندگی، خواه روابط خصوصی و خانوادگی و خواه در مراودت های سياسی و اجتماعی از مزيّت خوبی برخوردارند. بنابراين، ايجاد و بازشناسی هيجان ها شيوه های مهمی برای تنظيم مبادلات اجتماعی و تعادل جسمانی و روانی ما هستند.